AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

1. Projektowanie materiałów graficznych
Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;
2) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;
3) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
4) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
5) dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;
6) skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
7) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
8) określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
9) stosuje system zarządzania barwą;
10) posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
11) tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;
12) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac graficznych;
13) przygotowuje graficznie projekty opakowań;
14) dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;
15) kataloguje materiały cyfrowe.
2. Opracowanie publikacji
Uczeń;
1) rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;
2) rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (ebook);
3) określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;
4) dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
5) gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;
6) opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;
7) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe publikacji.
3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Uczeń:
1) rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;

2) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;
3) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;
4) przestrzega zasad wykonywania impozycji;
5) wykonuje impozycję prac cyfrowych;
6) wykonuje cyfrowe wydruki próbne.