Podstawa programowa

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Z INNYMI ZAWODAMI
Zawód nie jest powiązany efektami kształcenia wspólnymi dla danej grupy zawodów ani efektami kształcenia właściwymi dla kwalifikacji z innymi zawodami.
SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
2) prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
3) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
4) obróbki druków cyfrowych;
5) prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
6) obróbki przestrzennych druków 3D.
Do wykonywania zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.ai);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
- AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
- AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
W programie nauczania dla zawodu TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka i informatyka oraz podstawy przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa.

PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
- 600 godzin na realizację kwalifikacji AU.54,
- 450 godzin na realizację kwalifikacji AU.55,
- 300 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.