Podstawa programowa

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Numer zawodu 311943
Szczegółowe cele kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
- prowadzenia procesów drukowania cyfrowego,
- przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
- obróbki druków cyfrowych,
- prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D,
- obróbki przestrzennych druków 3D.

W zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej wyodrębniono dwie kwalifikacje:

- PFR.04 - Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
- PFR.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 Korelacja programu nauczania dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej z podstawą programową kształcenia ogólnego

Program nauczania dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. W programie nauczania dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie wynosi:

- 750 godzin na realizację kwalifikacji PFR.04;
- 570 godzin na realizację kwalifikacji PFR.05.